Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus - pożyczka i zwrot długu. PILNE Drukuj Email
Dodany przez krzysztof8989   
poniedziałek, 15 maja 2017 21:04

Jan pożyczył Adamowi 30tys. zł., ktore ten zobowiazał się zwrócić w ciągu miesiaca. Pomimo upływu terminu Adam nie zwrocił długu. w ciagu kolejnych miesięcy Jan wielokrotnie bezskutecznie domagał się zwrotu długu, w końcu zagroził Adamowi, że jesli ten nie przyniesie na niego w ciągu 3 dni własności swojego samochodu, to samochod ten zostanie spalony. W obawie przed spełnieniem groźby Adam zawarł z Janem na piśmie umowę darowizny swojego samochodu. Po kilku tygodniach stwierdził jednak, że chciałby uchylić sie od skutkow prawnych złożonego oswiadczenia woli.

1. Na jaka wadę oswiadczenia woli możę powołać się Adam?

2. W jaki sposob i w jakim terminie powinno nastąpić uchylenie się od skutkow prawnych tego oświadczenia woli?

Prosze o pomoc.

z góry dziękuje,

Krzysztof

 
czy umowa została zawarta? Drukuj Email
Dodany przez mexi12   
poniedziałek, 15 maja 2017 18:24

A i B składali następujące oświadczenia:

1) poszli do notariusza gdzie zawarli akt notarialny, na podstawie którego A oświadczył, że zobowiązuje się sprzedać/sprzedaje B mieszkanie za cenę 250.000zł;

2) na giełdzie samochodowej A powiedział, że zobowiązuje się sperzedać/sprzedaje samochód marki Renault, nr. rej. WE00001. jeżeli B zapłaci mu 10.000zł, na co B odpowiedział, że ok;

3) B przyszedł do A, który jest dealerem samochodowym, w celu zakupu nowego samochodu marki Renault Clio za cenę 40.000zł i A oświadczył, że zobowiązuje się sprzedać/sprzedaje ten samochód, a B powiedział, że ok;

4) A oświadczył, że zobowiązuje się sprzedać/sprzedaje 20 sztuk bloczków o wymiarach 1m x 1m x 1m po 500zł każdy, a B odpowiedział, że ok.

Pytania:

1) czy w powyższych sytuacjach doszło do zawarcia umów,

2) jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdzące to kto jest właścicielem rzeczy i czy B przysługuje roszczenie o ich wydanie,

3) jaka byłaby odpowiedź gdyby okazało się, że A nie jest właścicielem żadnej rzeczy?

 
Kazus: Czy Y który działałw dobrej wierze, nabył własność nieruchomości ? Drukuj Email
Dodany przez lubie_ciastka   
czwartek, 11 maja 2017 17:33

X umową notarialną przeniósł na Y-ka odpłatnie własność nieruchomości. Okazało się że w chwili zawarcia tej umowy X nie był właścicielm tej nieruchomości, ponieważ dwa miesiące wcześniej przeniósł jej własność na Z-ta ale nadal figurował w księdze wieczystej jako właściciel.

Czy Y, który działał w dobrej wierze, nabył własność nieruchomości ?

 
Kazus :Brak spłaty długu. Poręcznie czy było? Drukuj Email
Dodany przez dziobdziob   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 11:12

w dniu 21 marca 2009r. Cezary T. zawarł z Rak sp z o.o. umowę zgodnie z którą pożyczył spółce kwotę 600 000 zł z obowiązkiem zwrotu 31 grudnia 2009r. uzgadniając że od pożyczonej kwoty będą naliczane odsetki kapitałowe 12% miesięcznie. W uzgodnionym terminie spółka nie zwróciła kwoty pożyczki. W dniu 1 września 2011r. Wiesław S. będący prezesem jednoosobowego zarządu spółki, złożył w obecności Cezarego T. pisemne oświadczenie o treści "Oświadczam w imieniu własnym, jak i reprezentowanej przeze mnie spółki Rak sp z o.o. , że uznaję wszystkie zobowiązania wynikające z umowy zawartej 21 marca 2009r. z panem Cezarym T. i zobowiązuje się do uregulowania tych zobowiązań wraz z należytymi odsetkami do dnia 1 października 2011". Pod treścią oświadczenia został złożony własnoręczny podpis Wiesław S. Ponieważ nie doszło do zwrotu kwoty pożyczki , Cezary T. pozwem z 13 lutego 2012r. wniósł o zasądzenie od pozwanych Rak sp z o.o. i Wiesław S. solidarnie kwoty 600 000 zł z należytymi odsetkami. W odpowiedzi na pozew Wiesław S. zakwestionował możliwość od niego zapłaty, podnosząc że wprawdzie złożył oświadczenie zawarte w piśmie z 1 września 2011r. i oświadczenie to dotarło do Czesława T., jednak składając to oświadczenie, Wacław S. zamierzał przejąć dług spółki wynikający z umowy pożyczki, a ze względu na brak pisemnej zgody wierzyciela oświadczenie to nie wywołało skutku wskazanego w art. 519 Kodeksu Cywilnego.

 

Jakie skutki prawne wynikają w oświadczenia złożonego przez Wacława S.

 
Kazus: Nieopłacenie raty ubezpieczenia AC Drukuj Email
Dodany przez dziobdziob   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 10:19

Ewa N. zawarła 2 maja 2010r. z Towarzystwem Ubezpieczeniowym S.A. umowę ubezpieczenia autocasco. Zgodnie z umową Ewa N. była obowiązana opłacić składkę w dwóch ratach pierwsza rata została uiszczona w dniu zawarcia umowy a druga rata składki była płatna do 8 lipca 2010r. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia, które zostały Annie N. wręczone w chwili zawierania umowy, brak wpłaty kolejnej raty był traktowany jako odstąpienie od umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie Ewa N. uiściła drugą składkę 1 sierpnia 2010r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. wpłatę zaś przyjęło dnia 20 września 2010r. Samochód Ewy N. został z jej winy poważnie uszkodzony w wypadku komunikacyjnym i konieczne było dokonanie naprawy za kwotę 20 500 zł. Powódka wykonała naprawę w autoryzowanym warsztacie, jednak Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. odmówiło pokrycia kosztów naprawy, podnosząc że wobec nieuiszczenia przez Ewę N. w terminie drugiej raty składki w dacie zdarzenia stron nie wiązała umowa ubezpieczenia.

 

Czy stanowisko pozwanego jest zasadne ?

 
Kazus:Posługiwanie się sfałszowanym dowodem osobistym Drukuj Email
Dodany przez dziobdziob   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 09:33

W dniu 14 marca 2008r. Lech N. zawarł z Janem S. umowę notarialną, zgodnie z którą nabył od Jan S. własność nieruchomości zabudowanej położonej Częstochowie, Jan S. ujawniony był jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej. Po ujawnieniu praw wynikających z zawartej 14 marca 2008r. umowy w księdze wieczystej Lech N. w dniu 2 lipca 2008r. zbył przedmiotową nieruchomość Janowi K. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu karnym wynika że Jakub S. urodził się w 1896r. zmarł w roku 1958, a osoba podająca się za Jakuba S. posługiwała się sfałszowanym dowodem osobistym.

 

Proszę ocenić skutki prawne zawarcia powyższych umów ?

 
Kazus: Spór o czerpanie wody ze studni Drukuj Email
Dodany przez stefka19   
wtorek, 28 marca 2017 20:20

Krystyna J. domaga się stwierdzenia przez sąd, że nabyła przez zasiedzenie służebność czerpania wody ze studni położonej na nieruchomości należącej do jej brata Piotra J. Obie nieruchomości stanowiły w przeszłości jedną nieruchomość będącą własnością Tadeusza J., ojca Krystyny i Piotra, którzy w 1984r. nabyli ją w spadku po ojcu i umową notarialną o dział spadku dokonali podziału na dwie nieruchomości. Krystyna J. przez cały czas na potrzeby swego gospodarstwa prowadzonego na odziedziczonej nieruchomości, czerpała wodę ze studni leżącej na nieruchomości Piotra J. a zbudowanej przez Tadeusza J. Piotr J. wnosi o oddalenie wniosku.
Czy wniosek jest zasadny?

 
Kazus: Darowizna i śmierć darczyńcy Drukuj Email
Dodany przez Kamikadze   
wtorek, 14 marca 2017 20:36

Pani Ania I Pan Jan pomieszkują razem(konkubinat). Pani Ania zaszła w ciążę. w 6 miesiącu ojciec Pana Jana podarował przyszłemu wnukowi obraz i przekazał go Panu Janowi na przechowanie. Dziecko przyszło na świat.Jeden miesiąc po urodzeniu dziadek zmarł. spadkobierczynią była jego siostra Marianna, która zażądała zwrotu obrazu. Pan Jan odmówił zwrotu obrazu. Kto ma rację w tym sporze i dlaczego.

 
Kazus: Nowy właściciel nieruchomości a uzgodnienia ze starym Drukuj Email
Dodany przez Kamikadze   
wtorek, 14 marca 2017 20:35

Pan X nabył własność nieruchomości od Pana Y tydzień później do Pana X zgłosił się sąsiad, który miał uzgodnione z panem Y mozliwość swobodnego przejeżdżania przez tę nieruchomość.Pan X odmówił uznania tych uzgodnien. Kto ma rację w tym sporze i dlaczego?

 
Kazus: Nabycie nieruchomości trochę większej ... Drukuj Email
Dodany przez Kamikadze   
wtorek, 14 marca 2017 20:33

Pan X zawarł z Panem Y umowe nabycia własności nieruchomości(akt notarialny). Kiedy Pan X zgłosił sie do zmiany księgi wieczystej sąd odmówił dokonania wpisu bo wg I działu nieruchomosc miała pow.2000m a według umowy 2500 m. Różnica wynika stąd , że przed zawarciem umowy Pan Y (dotychczasowy właściciel)nabył działkę sąsiednią o pow.500m, ale nie zdążył dokonac zmian w dziale I. Kto ma racje w tym sporze i dlaczego?

 
Kazus: Darowizna a spadek Drukuj Email
Dodany przez Paula H.   
wtorek, 14 marca 2017 15:16

Małżeństwo X miało czwórkę dzieci A,B, C i D. W skład majątku małżeństwa X wchodził dom o wartości 500.000 zł oraz mieszkanie o wartości 250.000 zł. Małżeństwo X 15 lat przed śmiercią udając sie do notariusza zapisało w darowiźnie dziecku A mieszkanie (bez wiedzy pozostałej trójki dzieci). Rodzice po śmierci nie pozostawili testamentu. Dzieci chcą podziału spadku rodziców. 

Pytania:
A: Czy darowizna (mieszkanie) zapisana dziecku A wchodzi w skład spadku po rodzicach?
B. Czy dzieci B, C i D mogą starac się o zachowek od dziecka A?
C: Czy dziecku A należy się 1/4 wartości domu?

 
Kazus: Wspólnie wybudujemy dom ... Drukuj Email
Dodany przez ilona   
poniedziałek, 13 marca 2017 18:09

W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w P. powód twierdził, że na podstawie umowy zawartej z pozwanym, wspólnie z nim jako właścicielem gruntu wybudował dom murowany, którego wartość przekracza 150 000 złotych. W wyniku powołanej umowy pozwany jako właściciel zobowiązał się przenieść na powoda własność nieruchomości i części budynku. Powód zgłasza roszczenia dlatego, że pozwany nie chce zrealizować swego zobowiązania mimo, że powód w rzeczywistości zajmuje połowę budynku i korzysta z nieruchomości w zakresie koniecznym do korzystania z budynku.

Jakie roszczenie przysługuje powodowi i na jakiej podstawie?

 


Strona 1 z 32
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl