Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus: Własność działki a dojazd do niej. Drukuj Email
Dodany przez Mamba201   
środa, 18 listopada 2015 14:39

Pan X nabył na podstawie aktu notarialnego prawo własności działki nr 1209 położonej w miejscowości Babice. Do swojej nieruchomości Pan X może dostać się wyłącznie przez leśną dróżkę biegnącą przez działkę sąsiednią należącą do Pana Y. Pan Y nie wyraził zgody na przejazd Pana X przez swoja nieruchomość.

Wskaż, jakie możliwości działania w tej sytuacji ma pan X.

 
Kazus: Nabycie nieruchomości, rękojmia wiary KW Drukuj Email
Dodany przez Mamba201   
środa, 18 listopada 2015 14:38

 

W dniu 18 maja 1983 r. powód Pan X nabył w drodze umowy sprzedaży od Pana Y (pozwany), ujawnionego w dziale II księgi wieczystej nieruchomość rolną o pow. 3.600 m2, położoną we wsi A składającą się z działek zapisanych w ewidencji gruntów pod nr 166, 168 i 169. Po zawarciu umowy między powodem a pozwanym powstał spór o zachodnią część wymienionej nieruchomości, obejmującą około 818 m2 powierzchni. Spór polegał na tym, że powód zażądał wydania mu tej części, wskazując na fakt, że sporna część stanowiła - według mapy geodezyjnej załączonej do księgi wieczystej - element nieruchomości, którą nabył w drodze umowy. W tym zatem zakresie- skoro treść księgi wieczystej jest chroniona rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych - nabył do niej prawo. Pozwany nie uznał powództwa, wskazując na fakt, że wskazana część nie wchodziła w skład nieruchomości, nie stanowiła jego własności, a zatem nie mogła być przedmiotem umowy.

Wskaż, kto ma rację w tym sporze. Odpowiedź uzasadnij.

 
Kazus: Sprzedaż nieruchomości na papierze, w rzeczywistości darowizna Drukuj Email
Dodany przez Mamba201   
środa, 18 listopada 2015 14:37

Strony zawarły w formie aktu notarialnego umowę darowizny lokalu mieszkalnego. Zawarte pomiędzy nimi porozumienie ustne zakładało jednak, że w istocie chodzi o sprzedaż tego lokalu za kwotę 250.000 zł.

Oceń ważność tej umowy.

A gdyby była to umowa odpłatna (np. sprzedaży?)

 
Kazus: Sprzedaż podrobionego obrazu Drukuj Email
Dodany przez Balbinka1993   
poniedziałek, 09 listopada 2015 13:56

15 stycznia 2014r.Marcin J.i Włodzimierz L.zawarli na piśmie umowę sprzedaży obrazu olejnego namalowanego przez Jerzego Dudę Gracza za cenę 100.000 złotych.Po zbadaniu obrazu przez znajomego Włodzimierza L.,który był kustoszem muzeum w E.,okazało się,że obraz był w istocie dobrą kopią obrazu Jerzego Dudy Gracza.W związku z tym 30 stycznia 2014r.Włodzimierz L.wysłał do Marcina J.pismo,w którym uchylał się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego 15 stycznia 2014r.i żądał zwrotu uiszczonej kwoty 100.00 złotych.Pismo było w całości napisane na komputerze i opatrzone pieczęcią Włodzimierza L.
16 września 2014r.,12 października 2014r.i 3 stycznia 2015r.Włodzimierz L.telefonował do Marcina J.aby poinformować go o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu,ale ten nie odbierał jego telefonu.
1 lutego 2015r. Włodzimierz L.wystąpił przeciwko Marcinowi J.o zapłatę 100.000 złotych.W odpowiedzi na pozew Marcin J.podniósł ,że nie doszło do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego rzekomo pod wpływem błędu ,albowiem oświadczenie w tej sprawie nie było opatrzone własnoręcznym podpisem Włodzimierza L.
1.Jakie wymogi powinny być spełnione do zachowania formy pisemnej?
2.Czy doszło do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu?
3.Czy żądanie Włodzimierza L.jest uzasadnione?

 
Kazus: Odstąpienie od umowy przyrzeczonej Drukuj Email
Dodany przez Balbinka1993   
poniedziałek, 09 listopada 2015 13:41

30 października 2014.Hanna C.i Piotr S.zawarli w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w K.,w której postanowili ,że przyrzeczona umowa zostanie zawarta w ciągu miesiąca od dnia uzyskania przez Piotra S.prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości położonej w K.Strony zastzegły,że w terminie do 30 listopada 2007 r.każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
29 listopada 2014r.Hanna C.złożyła oświadczenie w formie pisemnej ,że odstepuje od umowy przedwstępnej.
15 grudnia 2014r.Pior S.wezwał Hannę C.do zawarcia przyrzeczonej umowy ,wskazując,że 10 grudnia 2014r.decyzja w sprawie warunków zabudowy stała się prawomocna i w związku z tym nie przystąpi do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Pytania:
1.W jakiej formie powinno nastapić odstapienie od umowy?
2.Czy ośiwadczenie o odstąpieniu od umowy przez Hannę C.było skuteczne?

 
Kazus: Bezczynność pełnomocnika Drukuj Email
Dodany przez Balbinka1993   
poniedziałek, 09 listopada 2015 13:24

W 2014r.toczyło się postępowanie sądowe z powództwa Karo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.przeciwko Robi spółce z ograniczoną opdowiedzialnością z siedzibą w G.o zapłatę kwoty 300 000 złotych.Karo Sp.z.o.o była reprezentowana przez pełnomocnika-adwokata Marka B.1 sierpnia 2014.spółka ta zmieniła siedzibę.O zmianie siedziby nie został poinformowany są d,przed którym toczyło się postęĻowanie.W związku z tym korespondencja była wysyłana na dotychczasowy adres powoda.Na rozprawie 15 października 2014.ponownie nie stawił się powód ani jego pełnomocnik i w tym dniu sąd wydał wyrok,w którym oddalił powództwo.Pozwany nie zaskarżył wyroku i 15 stycznia 2015.wszczął postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zasądzonych na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego.Powód,dowiedziawszy się o wszczęciu postępowania egzekucyjnego,wystapił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji.W uzasadnieniu wskazał,że bez swojej winy uchybił terminowi do wniesienia apelacji ,ponieważ pełnomocnik powoda w trakcie zmiany siedziby powoda i przez czas wszczęcia postępowania egzekucyjnego rozwodził się z żoną i w związku z tym miał trudności w prowadzeniu spraw oraz zapomniał o różnych czynnościach procesowych.Powód podniósł ,że nie może ponosić negatywnych konsekwencji bezczynności pełnomocnika.
Pytania:
1.Czy bezczynność pełnomocnika pociąga za sobą skutki dla reprezentowanego?
2.Czy wniosek o przywrócenie terminu zasługuje na uwzględnienie?

 
Kazus: Umowa Sprzedaży ze zmarłym Drukuj Email
Dodany przez Balbinka1993   
poniedziałek, 09 listopada 2015 12:53

15 października 2015r.Tadeusz P.wysłał listem poleconym do Mart C.ofertę sprzedaży kosiarki spalinowej za cenę 900 zł.W ofercie wskazał,że wiąże ona go przez okres dwóch tygodni.17 października 2015r.Tadek P.zmarł.21 października 2015 r.list polecony zawierający ofertę został odebrany przez Martę C.22 października 2015 r.Martca C.zadzwoniła do Tadeusza P.Telefon odebrał jego syn-Marek P.,będący jedynym spadkobiercą Tadeusza P.,i wyjaśnił,że jego ojciec zmarł kilka dni temu.Marta C.poinformowała Marka P.,że przyjmuje ofertę złożoną jej przez Tadeusza P.i 23 października przyjedzie odebrać kosiarkę i uiścić cenę wskazaną przez Tadeusza P.Marek P.odmówił Marcie C.wydania kosiarki ,a także nie przyjął zapłaty kwoty 900 zł,podnosząc,że nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży i nie jest zobowiązany do wydania kosiarki,tym bardziej,że kosiarka będzie mu potrzebna w jego własnym ogrodzie.
Pytania:
1.Czy Marek P.jako jedyny spadkobierca Tadeusza P.jest związany ofertą?
2.Czy doszło do zawarcia umowy sprzedaży kosiarki?

 
Kazus: Sprzedaż samochodu Drukuj Email
Dodany przez aanonimm   
niedziela, 01 listopada 2015 19:43

Janusz B. był właścicielem samochodu Fiat. Samochód wystawił przed dom umieszczając za szybą kartę "na sprzedaż - cena 2000 zł.". Krzysztofowi S.zależało na kupnie tego samochodu, zgłosił się do właściciela twierdząc, że samochód kupuje, że następnego dnia przyniesie pieniądze i prosił żeby nikomu już go nie sprzedał. Następnego dnia przyszedł z pieniędzmi ale Janusz powiedział, że samochód kosztuje już 3500 zł. Czy właściciel mógł tak zrobić ?

Potrzebne artykuły

 
Kazus: Dotyczy się darowizny Drukuj Email
Dodany przez iza   
wtorek, 13 października 2015 13:39

Franciszek był właścicielem gruntu rolnego zabudowanego domem wielorodzinnym, w którym mieszkały 3 rodziny: Franciszek z żoną, a także jego dwóch synów, każdy z żoną i dziećmi. Dom miał 3 piętra, na każdym z nich znajdowało się fizycznie wyodbębnione mieszkanie zajmowane przez 1 rodzinę. Na gruncie stanowiącym własność Franciszka rosło wiele drzew owocowych, posiadał on też ogród warzywny. Żona Franciszka hodowała kury i indyki na potrzeby rodziny. Dodatkowo na gruncie Franciszka znajdował się maszt, który był wybudowany przez spółkę telekomunikacyjną wynajmującą od Franciszka powierzchnie pod masztem. W dniu 14 maja 2012 roku Franciszek darował każdemu z synów udział 1/3 w stanowiącej jego własność nieruchomości

Pytania:
1. Wymień występujące w kazusie przedmioty stosunków cywilnoprawnych będące nieruchomościami
2. Wymień występujące z kazusie części składowe i przynależności i ustal, komu przypadną przynależności w przypadku zawarcia umowy darownizy.
3. Oznacz pożytki naturalne i cywilne i wskaż, komu one przypadną.

 
Kazus: Pieeeees Drukuj Email
Dodany przez aagaaa878   
wtorek, 06 października 2015 20:25

Policja w swojej pracy używa psów policyjnych, czy z psem policyjnym zawierana jest umowa ?

 
Kazus: Odpowiedzialność spółki czy wspólników Drukuj Email
Dodany przez magdalene123   
niedziela, 23 sierpnia 2015 12:17

Prosze o pomoc w rozwiazaniu kazusu z prawa handlowego.

Osoby A,B,C działając w imieniu mającej powstać spółki jawnej nabyły sprzęt komputerowy, za który nie uiściły opłaty. A,B,C po wpisie spółki do rejestru stali się wspólnikami spółki. Po wpisie spółki do rejestru sprzedawca wytoczył powództwo o zapłatę, pozywając solidarnie wszystkich wspólników. Wszyscy pozwani zakwestionowali swoją legitymację bierną i wskazali, że pozwanym w tej sprawie powinna być spółka jawna, która już przed wniesieniem pozwu w tej sprawie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pytania

Kto był stroną zawartej umowy – czy była nią spółka?
Czy pozwani mają rację kwestionując swoją legitymację?

 
Kazus: Przychodzi dwóch mężczyzn do USC ... Drukuj Email
Dodany przez za_ania   
wtorek, 16 czerwca 2015 20:40

Do kierownika urzędu stanu cywilnego przychodzi dwóch mężczyzn chcących zawrzeć związek małżeński. Jeden z tych mężczyzn przedkłada skrócony odpis aktu urodzenia, z którego wynika, że jest on kobietą. Co powinien zrobić kierownik urzędu stanu cywilnego? Przyjąć / odrzucić oświadczenie? Skierować do sądu?

S

 


Strona 1 z 26
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl