Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus: Depozyt Drukuj Email
Dodany przez Alter Ego   
piątek, 01 grudnia 2017 15:36

Dłużnika - Felix

Wierzyciel - Nuts

Felix z powodu niemożności ustalenia adresu/kontaktu z Nuts zwrócił się do sądu z wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego kwot należnych Nuts. Sąd wydał postanowienie i zezwolił dłużnikowi na złożenie kwoty do depozytu. Wezwał Nuts do osobistego odbioru kwot i zaznaczył że kwoty mogą zostać wydane jedynie Nuts. Po tym fakcie o takim depozycie dowiedział się Kolt który był wierzycielem Nuts i skierował do do rachunku depozytowego egzekucję. Sąd jednak odmawia wydania kwot twierdząc że konieczny jest osobiste działanie Nuts.

1. Czy sąd słusznie odmawia wydania kwot z depozytu?

 
Kazus: Rzecznik Praw Obywatelskich PILNE Drukuj Email
Dodany przez pzywus   
poniedziałek, 31 lipca 2017 20:11

W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich Witold W. wskazał, że Sąd

Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wyrokiem z dnia 28 lipca 2010 r.

oddalił jego powództwo w sprawie o zapłatę. Zamierzając zaskarżyć rozstrzygnięcie Sądu

wnioskodawca złożył wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Postanowieniem Sądu z

dnia 28 lipca 2010 r. zarządzono doręczenie wnioskodawcy kopii wyroku oraz oddalono

wniosek w części dotyczącej doręczenia uzasadnienia wyroku. Postanowienie w części

oddalającej wniosek zostało zaskarżone przez wnioskodawcę zażaleniem, które Sąd

Okręgowy w Warszawie oddalił. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że z

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika jednoznacznie, że ustawodawca

rozróżnia czynność, jaką jest sporządzenie uzasadnienia oraz czynność doręczenia

uzasadnienia – dla której ustawodawca nie przewiduje żadnego terminu. Treść art. 328 k.p.c.

oraz 331 k.p.c. nakłada na strony obowiązek złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia

orzeczenia, jeżeli domaga się ona jego doręczenia. Wobec tego, że wnioskodawca wniósł o

doręczenie wyroku z uzasadnieniem, które wobec braku stosownego wniosku, nie zostało

sporządzone – brak było przesłanek do uwzględnienia tak sformułowanego wniosku.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte pomimo powołania się przez wnioskodawcę

w zażaleniu na uchwałę Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2010 r. II PZP 7/10, zgodnie z którą

wniosek o doręczenie wyroku sadu pierwszej instancji z uzasadnieniem, wniesiony w

terminie określonym w art. 328 §1 k.p.c., z reguły stanowi równocześnie żądanie

sporządzenia tego uzasadnienia.

W piśmie do Rzecznika Witold W. podniósł, iż brak uzasadnienia wyroku utrudnia mu

sporządzenie apelacji, albowiem nie może szczegółowo odnieść się do wszystkich

obligatoryjnych elementów uzasadnienia orzeczenia wskazanych w art. 328 §2 k.p.c.

W ocenie wnioskodawcy przyjęta przez sądy obu instancji wykładnia omawianych

przepisów jest skrajnie formalistyczna, co w praktyce godzi w jego konstytucyjne prawo do

sądu oraz do zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.

 

Jakie środki prawne może zastosować Rzecznik Praw Obywatelskich w opisanej

sprawie ?

1. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może wzruszyć kwestionowane orzeczenie, a

jeśli tak to w jakim trybie oraz jakie ewentualnie zarzuty może postawić w

środku zaskarżenia?

2. Czy poza środkami zaskarżenia konkretnego orzeczenia istnieją inne środki

prawne, które mógłby zastosować Rzecznik w opisanej sprawie?

 
Kazus: Czy umowa jest ważna? Drukuj Email
Dodany przez BOGUSIA410   
czwartek, 08 czerwca 2017 15:15

WSPÓŁPRACUJĄCE OD LAT SPÓŁKI ZAWARŁY UMOWE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY.ZAPISALY W NIEJ ZE WSZYSTKIE UMOWY MIEDZY NIMI W PRZYSZLOSCI BEDA SIE ODBYWAC W FORMIE PISEMNEJ.nIE ZASTRZEZONO RYGORU NIEWAZNSCI.DWA MIESIACE POZNIEJ ZOSTALA ZAWARTA W FORMIE USTNEJ UMOWA POZYCZKI.

OCEN STAN PRAWNY.CZY ZAWARTA UMOWA JEST WAZNA??

 
Kazus: Zawarcie umowy przyrzeczonej. Drukuj Email
Dodany przez BOGUSIA410   
czwartek, 08 czerwca 2017 15:09

Sylwester K zawarł w dniu 20.11.2003r.z Mieczysławem G pisemną umowę sprzedazy motocykla.Sylwester jednak zaczał sie wycofywać z zawarcia umowy ostatecznej.

Czy Mieczysławowi G służy przeciwko Sylwestrowi K roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej?Czy ważność umowy przedswstępnej zależy od formy w jakiej jest zawarta?Czy Mieczysławowi przysługują jeszcze jakieś roszczenia??

 
Kazus: Pożyczka i zwrot długu - uchylenie się od skutków prawnych. PILNE Drukuj Email
Dodany przez krzysztof8989   
poniedziałek, 15 maja 2017 20:04

Jan pożyczył Adamowi 30tys. zł., ktore ten zobowiazał się zwrócić w ciągu miesiaca. Pomimo upływu terminu Adam nie zwrocił długu. w ciagu kolejnych miesięcy Jan wielokrotnie bezskutecznie domagał się zwrotu długu, w końcu zagroził Adamowi, że jesli ten nie przyniesie na niego w ciągu 3 dni własności swojego samochodu, to samochod ten zostanie spalony. W obawie przed spełnieniem groźby Adam zawarł z Janem na piśmie umowę darowizny swojego samochodu. Po kilku tygodniach stwierdził jednak, że chciałby uchylić sie od skutkow prawnych złożonego oswiadczenia woli.

1. Na jaka wadę oswiadczenia woli możę powołać się Adam?

2. W jaki sposob i w jakim terminie powinno nastąpić uchylenie się od skutkow prawnych tego oświadczenia woli?

Prosze o pomoc.

z góry dziękuje,

Krzysztof

 
Kazus: Czy umowa została zawarta? Drukuj Email
Dodany przez mexi12   
poniedziałek, 15 maja 2017 17:24

A i B składali następujące oświadczenia:

1) poszli do notariusza gdzie zawarli akt notarialny, na podstawie którego A oświadczył, że zobowiązuje się sprzedać/sprzedaje B mieszkanie za cenę 250.000zł;

2) na giełdzie samochodowej A powiedział, że zobowiązuje się sperzedać/sprzedaje samochód marki Renault, nr. rej. WE00001. jeżeli B zapłaci mu 10.000zł, na co B odpowiedział, że ok;

3) B przyszedł do A, który jest dealerem samochodowym, w celu zakupu nowego samochodu marki Renault Clio za cenę 40.000zł i A oświadczył, że zobowiązuje się sprzedać/sprzedaje ten samochód, a B powiedział, że ok;

4) A oświadczył, że zobowiązuje się sprzedać/sprzedaje 20 sztuk bloczków o wymiarach 1m x 1m x 1m po 500zł każdy, a B odpowiedział, że ok.

Pytania:

1) czy w powyższych sytuacjach doszło do zawarcia umów,

2) jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdzące to kto jest właścicielem rzeczy i czy B przysługuje roszczenie o ich wydanie,

3) jaka byłaby odpowiedź gdyby okazało się, że A nie jest właścicielem żadnej rzeczy?

 
Kazus: Zbiór kukurydzy i odbiór pieniędzy Drukuj Email
Dodany przez wazoncs   
niedziela, 14 maja 2017 07:17

Kazus: W dniu 7 sierpnia 2015 roku w Koszwałach pomiędzy Firmą X a Firmą Z została zawarta umowa zlecenia, w której Firma X zobowiązała się do świadczenia usług polegających na zbiorze kukurydzy sieczkarnią polową (z powierzchni ok. 100 hektarów) i załadunku kukurydzy bezpośrednio na środki transportu podstawione przez Firmę Z, a Firma Z zobowiązała się do zapłacenia wynagrodzenia w kwocie netto 320,00 zł za każdy hektar zebranej przez Firmę X kukurydzy. Firma X spełniła swoje świadczenie w całości. Po wykonaniu usługi strony sprecyzowały, że łączny obszar skoszonej przez powoda kukurydzy wynosił 103 hektary. Należne Firmie X wynagrodzenie wyniosło zatem 32.960,00 zł. Zgodnie z § 5 ust. 4 umowy oraz stosownie do treści faktury termin zapłaty długu przypadał na dzień 4 listopada 2015 roku. Firma Z do dnia dzisiejszego zapłaciła Firmie X na poczet długu kwotę 4.000,00 zł (bezsporne). Ostatnia wpłata (1.000,00 zł) miała miejsce w dniu 3 czerwca 2016 roku. Z powyższych względów Firma X dochodzi od Firmy Z zapłaty pozostałej części należności w kwocie 28.960,00 zł oraz odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie. Najprawdopodobniej brak spełnienia świadczenia przez Firmę Z wynika z problemów finansowych tej firmy i grozi jej upadłość.

Pytania:

1. Jaką metodę rozwiązania sporu wybierzesz w tej sytuacji? Uzasadnij dlaczego taką, a nie inną.

2. Jakie zaproponujesz Firmie X następne kroki w opisanej sytuacji?

3. Zaproponuj treść klauzuli arbitrażowej dla Stron przed powstaniem opisanego sporu przy zawieraniu przez Strony umowy z dnia 7 sierpnia 2015 roku.

4. Zaproponuj treść ugody przy założeniu, ze Strony doszły do porozumienia przed mediatorem.

5. Sporządź projekt pozwu do sądu przy założeniu, że konieczna stała się droga sądowa.

 
Kazus: Czy Y który działałw dobrej wierze, nabył własność nieruchomości ? Drukuj Email
Dodany przez lubie_ciastka   
czwartek, 11 maja 2017 16:33

X umową notarialną przeniósł na Y-ka odpłatnie własność nieruchomości. Okazało się że w chwili zawarcia tej umowy X nie był właścicielm tej nieruchomości, ponieważ dwa miesiące wcześniej przeniósł jej własność na Z-ta ale nadal figurował w księdze wieczystej jako właściciel.

Czy Y, który działał w dobrej wierze, nabył własność nieruchomości ?

 
Kazus :Brak spłaty długu. Poręcznie czy było? Drukuj Email
Dodany przez dziobdziob   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 10:12

w dniu 21 marca 2009r. Cezary T. zawarł z Rak sp z o.o. umowę zgodnie z którą pożyczył spółce kwotę 600 000 zł z obowiązkiem zwrotu 31 grudnia 2009r. uzgadniając że od pożyczonej kwoty będą naliczane odsetki kapitałowe 12% miesięcznie. W uzgodnionym terminie spółka nie zwróciła kwoty pożyczki. W dniu 1 września 2011r. Wiesław S. będący prezesem jednoosobowego zarządu spółki, złożył w obecności Cezarego T. pisemne oświadczenie o treści "Oświadczam w imieniu własnym, jak i reprezentowanej przeze mnie spółki Rak sp z o.o. , że uznaję wszystkie zobowiązania wynikające z umowy zawartej 21 marca 2009r. z panem Cezarym T. i zobowiązuje się do uregulowania tych zobowiązań wraz z należytymi odsetkami do dnia 1 października 2011". Pod treścią oświadczenia został złożony własnoręczny podpis Wiesław S. Ponieważ nie doszło do zwrotu kwoty pożyczki , Cezary T. pozwem z 13 lutego 2012r. wniósł o zasądzenie od pozwanych Rak sp z o.o. i Wiesław S. solidarnie kwoty 600 000 zł z należytymi odsetkami. W odpowiedzi na pozew Wiesław S. zakwestionował możliwość od niego zapłaty, podnosząc że wprawdzie złożył oświadczenie zawarte w piśmie z 1 września 2011r. i oświadczenie to dotarło do Czesława T., jednak składając to oświadczenie, Wacław S. zamierzał przejąć dług spółki wynikający z umowy pożyczki, a ze względu na brak pisemnej zgody wierzyciela oświadczenie to nie wywołało skutku wskazanego w art. 519 Kodeksu Cywilnego.

 

Jakie skutki prawne wynikają w oświadczenia złożonego przez Wacława S.

 
Kazus: Nieopłacenie raty ubezpieczenia AC Drukuj Email
Dodany przez dziobdziob   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 09:19

Ewa N. zawarła 2 maja 2010r. z Towarzystwem Ubezpieczeniowym S.A. umowę ubezpieczenia autocasco. Zgodnie z umową Ewa N. była obowiązana opłacić składkę w dwóch ratach pierwsza rata została uiszczona w dniu zawarcia umowy a druga rata składki była płatna do 8 lipca 2010r. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia, które zostały Annie N. wręczone w chwili zawierania umowy, brak wpłaty kolejnej raty był traktowany jako odstąpienie od umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie Ewa N. uiściła drugą składkę 1 sierpnia 2010r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. wpłatę zaś przyjęło dnia 20 września 2010r. Samochód Ewy N. został z jej winy poważnie uszkodzony w wypadku komunikacyjnym i konieczne było dokonanie naprawy za kwotę 20 500 zł. Powódka wykonała naprawę w autoryzowanym warsztacie, jednak Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. odmówiło pokrycia kosztów naprawy, podnosząc że wobec nieuiszczenia przez Ewę N. w terminie drugiej raty składki w dacie zdarzenia stron nie wiązała umowa ubezpieczenia.

 

Czy stanowisko pozwanego jest zasadne ?

 
Kazus:Posługiwanie się sfałszowanym dowodem osobistym Drukuj Email
Dodany przez dziobdziob   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:33

W dniu 14 marca 2008r. Lech N. zawarł z Janem S. umowę notarialną, zgodnie z którą nabył od Jan S. własność nieruchomości zabudowanej położonej Częstochowie, Jan S. ujawniony był jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej. Po ujawnieniu praw wynikających z zawartej 14 marca 2008r. umowy w księdze wieczystej Lech N. w dniu 2 lipca 2008r. zbył przedmiotową nieruchomość Janowi K. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu karnym wynika że Jakub S. urodził się w 1896r. zmarł w roku 1958, a osoba podająca się za Jakuba S. posługiwała się sfałszowanym dowodem osobistym.

 

Proszę ocenić skutki prawne zawarcia powyższych umów ?

 
Kazus: Spór o czerpanie wody ze studni Drukuj Email
Dodany przez stefka19   
wtorek, 28 marca 2017 19:20

Krystyna J. domaga się stwierdzenia przez sąd, że nabyła przez zasiedzenie służebność czerpania wody ze studni położonej na nieruchomości należącej do jej brata Piotra J. Obie nieruchomości stanowiły w przeszłości jedną nieruchomość będącą własnością Tadeusza J., ojca Krystyny i Piotra, którzy w 1984r. nabyli ją w spadku po ojcu i umową notarialną o dział spadku dokonali podziału na dwie nieruchomości. Krystyna J. przez cały czas na potrzeby swego gospodarstwa prowadzonego na odziedziczonej nieruchomości, czerpała wodę ze studni leżącej na nieruchomości Piotra J. a zbudowanej przez Tadeusza J. Piotr J. wnosi o oddalenie wniosku.
Czy wniosek jest zasadny?

 


Strona 1 z 32
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl