Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus: Umowa najmu Drukuj Email
Dodany przez luna_33   
poniedziałek, 01 lutego 2016 23:31

Powódka (P) - PUH "X" Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie oraz pozwany (S) – Spółdzielnia Pracy w z siedzibą w Warszawie zawarły dnia 5 lutego 2015 r. pisemną umowę określoną jako "porozumienie", na mocy której między stronami w krótkim czasie miała być zawarta umowa najmu z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2016 r. Przedmiotem najmu miał być lokal biurowy będący w posiadaniu powódki. Strony w „porozumieniu” przewidziały czynsz w wysokości 50 zł. Za 1 m2. Nie został jednak w „porozumieniu” określony termin do zawarcia właściwej umowy. Ponieważ pozwany (S) nie reagował na wezwania do stawienia się i zawarcia umowy, dnia 1 marca 2015 r. powódka (P) wyznaczyła mu termin na zawarcie umowy do dnia 15 maja 2015 r. grożąc, iż po bezskutecznym upływie tego terminu skieruje sprawę na drogę sądową. Wezwanie powódki (P) pozostało bez odpowiedzi. W końcu więc powódka (P) wniosła dnia 16 maja 2015 r. pozew o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli o zawarciu od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. umowy najmu przedmiotowego lokalu ze stawką czynszu miesięcznego płatnego z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca, w kwocie 50 zł za 1 m2 powierzchni.

Czy powódka (P) może domagać się zawarcia umowy najmu od pozwanego (S)?

 
Kazus: Klauzula wykonalności na rzecz następcy prawnego Drukuj Email
Dodany przez polika92   
czwartek, 21 stycznia 2016 20:00

prowadząc spółkę cywilną z Janem Kowalskim uzyskaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko naszemu dłużnikowi. Jako powód podani są na tytule Jan Kowalski i Jan Nowak.
W listopadzie przekształciliśmy spółkę na podstawie art. 26par.4 k.s.h. w spółkę jawną. Czy składając sprawę do komornika musimy uzyskać nową klauzulę ? Czy przepisy art. 788kpc odnoszą się do naszej sytuacji.

 
Kazus: Czy można przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu we własność Drukuj Email
Dodany przez AdaNadolna   
czwartek, 21 stycznia 2016 18:39

Pan Robert N. posiada garaż w spółdzielni mieszkaniowej „Jaroty” do którego ma spółdzielcze własnościowe prawo. W 2014 roku postanowił on przekształcić swoje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu w prawo własności. Jednak na podstawie rozmów z rodziną wycofał się z tego pomysłu, gdyż usłyszał że nie może tego zrobić z dwóch powodów: nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej oraz nie można przekształcić spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, dlatego że nie jest to lokal mieszkalny. Czy rodzina mała rację?

Pytania pomocnicze: Czy można przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu we własność? Kto może tego dokonać? Czy garaż może być przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa? Jak wygląda procedura przekształcenia? Jakie są korzyści z przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa na własność?

 
Kazus: Środki odwoławcze Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:03

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w W oddalił wniosek o zabezpieczenie objętego pozwem wniesionym przeciwko B Sp. z o.o. w W. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że powód uprawdopodobnił istnienie roszczenia, aczkolwiek nie uprawdopodobnił istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Sąd Okręgowy zważył, że zmniejszenie wartości majątku pozwanego, w szczególności wobec ogólnego kryzysu gospodarczego, nie świadczy jeszcze o istnieniu ryzyka niezaspokojenia roszczenia powoda. Wskazał, iż jak wynika z samych twierdzeń strony powodowej pozwany podejmuje działania naprawcze. Nie zostało także wykazane aby pozwana spółka nie realizowała swoich zobowiązań. Pozwany też w dalszym ciągu dysponuje aktywami przewyższającymi wartość  kwoty dochodzonej w pozwie.

Wskaż jaki środek odwoławczy przysługiwałby  powodowi. Oceń i uzasadnij zasadność jego wniesienia.

 
Kazus: Wszczęcie postępowania- udzielenie zabezpieczenia Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:03

Przedmiotem sprawy jest  udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania.

Wskaż w jakim trybie toczy się postępowanie i w jakiej formie zapada orzeczenie sądu. Jakie warunki należy spełnić , aby sąd uwzględnił żądanie. Co powinno znaleźć się w wydanym przez sąd orzeczeniu. Podaj podstawę prawną orzeczenia.

 
Kazus: Powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:02

Przedmiotem sprawy było  powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Powód wnosił  o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania w obrocie z konsumentami przez pozwaną postanowień wzorca umownego, które dotyczyły wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także zasad i procentowej wysokości kwoty w przypadku odstąpienia od umowy. Sąd Okręgowy w W Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem zaocznym  uznał za niedozwolone postanowienia umowne objęte pozwem i zakazał pozwanemu wykorzystywania ich w obrocie z konsumentami, zasądził od pozwanej na rzecz powoda koszty sądowe, zarządził publikację wyroku oraz nadał wyrokowi  rygor natychmiastowej wykonalności.

Wskaż jaki środek odwoławczy przysługuje pozwanemu od wydanego orzeczenia i jakie są wymogi formalne do jego złożenia. Wskaż również jaki środek odwoławczy przysługiwałby powodowi, gdyby jego żądanie nie zostało w całości uwzględnione

 
Kazus: Wniosek ; odwołanie spółki Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:01

Sprawa dotyczyła odwołania spółki przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej z udziałem zainteresowanej spółki o ustalenie warunków świadczenia usług. Skarżąca wniosła pismo procesowe, w którym cofnęła odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i wniosła o umorzenie postępowania. W związku z tym, Sąd Okręgowy na podstawie art. 203 § 2 kpc wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Po doręczeniu postanowienia o umorzeniu postępowania skarżąca wniosła o uzupełnienie postanowienia co do kosztów zastępstwa procesowego.

Oceń zasadność złożonego wniosku . Uzasadnij zajęte stanowisko .

 
Kazus: Powództwo o zapłatę Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:01

Przedmiotem sprawy jest powództwo o zapłatę. Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej spółki z o.o. określonej kwoty. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że nie ma biernej legitymacji procesowej w tej sprawie, ponieważ jest innym podmiotem, o odmiennym numerze KRS.

W oparciu o przedstawione argumenty oceń zasadność pozwu w niniejszej sprawie ,wskaż strony postępowania i ewentualne rozstrzygnięcie sądu. Uzasadnij zajęte stanowisko wskazując przepisy mogące mieć zastosowanie w sprawie..

 
Kazus: Zasądzenie kwoty Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:01

Powód domagał się zasądzenia od strony pozwanej określonej kwoty wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za kradzież ubezpieczonego (AC) przez nią samochodu dostawczego. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa z powodu braki legitymacji czynnej po stronie powódki, wywodząc, że z taki powództwem może wystąpić jedynie fundusz leasingowy jako właściciel pojazdu. Merytorycznym powodem stanowiska o oddalenie powództwa był brak zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji.

W oparciu o przedstawione argumenty wskaż strony postępowania rozważając zasadność wniesionego pozwu. Uzasadnij zajęte stanowisko.

 
Kazus: Powództwo w sprawie Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:00

A. wniosła  o zobowiązanie pozwanej B. do złożenia oświadczenia woli przenoszącego na powódkę:- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr (...) o powierzchni 29,99 m 2, zlokalizowanego w budynku nr (...) przy ul. (...) w W. ;oraz - udziału 1/2 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Z. przy ul. (...), o obszarze 0,0583 ha, dla której Sąd Rejonowy w W prowadzi księgę wieczystą KW Nr (...).W uzasadnieniu pozwu wskazała, że na skutek rażącej niewdzięczności pozwanej złożyła oświadczenie o odwołaniu uczynionej na jej rzecz darowizny. W niniejszej sprawie domagała się zwrotu rzeczy objętych umową darowizny.

Powódka jest matką pozwanej. Umową z dnia 30 maja 2006 r., zawartą w formie aktu notarialnego, powódka darowała pozwanej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) o powierzchni 29,99 m 2, zlokalizowanego w budynku nr (...) przy ul. (...) w W. oraz udział 1/2 we współwłasności nieruchomości położonej w Z. przy ul. (...), stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr (...) o obszarze 0,0583 ha, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...). Obdarowana ustanowiła dożywotnio i bezpłatnie na rzecz powódki na nabytej nieruchomości przy ul. (...) w W. służebność osobistą polegającą na zamieszkiwaniu w lokalu. Pozwana od 2002 r. na stałe przebywa za granicą, gdzie założyła rodzinę. Powódka zaakceptowała tę decyzję córki i mimo, że ta nie przebywała w Polsce, zdecydowała się na dokonanie darowizny na jej rzecz. Chciała rozporządzić swoim majątkiem za życia, gdyż uważała, że pozwoli to uniknąć sporów między jej spadkobiercami, tym bardziej, że starszej córce  darowała znaczną część swojego majątku już w latach siedemdziesiątych. Do 2014 roku relacje rodzinne między stronami oraz między pozwaną, a jej siostrą ., a także między dziećmi obu sióstr, były bardzo dobre. Pomiędzy 2002 r. a 2014r.  powódka odwiedzała pozwaną za granicą. Pozwana również kilka razy w roku odwiedzała matkę i rodzinę w Polsce. Zamieszkiwała wówczas w mieszkaniu przy ul. (...) w W.. Przywoziła dla bliskich prezenty, dawała pieniądze. Gdy była za granicą utrzymywała z matką stały kontakt telefoniczny. Powódka po dokonaniu darowizny mieszkania na rzecz córki nadal w nim zamieszkiwała, uiszczała czynsz i opłaty eksploatacyjne i nigdy tego nie kwestionowała aż do czasu wytoczenia niniejszego powództwa. Natomiast pozwana nie kwestionowała i nadal nie kwestionuje prawa powódki do zamieszkiwania w tym mieszkaniu i wynajmowania lokalu użytkowego położonego w Z.. Cały czas opłaca rachunki za telefon matki, a po wniesieniu niniejszej sprawy opłaca również czynsz za mieszkanie użytkowane przez matkę. Podczas pobytu pozwanej w Polsce podczas Świąt Wielkanocnych 2014 r. w mieszkaniu przy ul. (...) w W. doszło do sprzeczki między nią a powódką..Okoliczność ta była powodem złożenia przez powódkę w dniu 19 maja 2014 roku oświadczenia o odwołaniu darowizny z dnia 30 maja 2006r. z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanej.

Oceń zasadność powództwa w niniejszej sprawie. W oparciu o przepisy uzasadnij zajęte stanowisko.

 
Kazus: Zasadność apelacji Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 16:59

Pozwem  wniesionym przeciwko . B.  powód A.  wniósł o zasądzenie  kwoty 335.000 zł z ustawowymi odsetkami  tytułem zwrotu pożyczki udzielonej pozwanej  celem zakupu przez nią nieruchomości. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy oddalił powództwo i rozstrzygnął o kosztach postępowania. W ocenie Sądu Okręgowego, przedstawione przez powoda twierdzenia i dowody nie  pozwalały uznać powództwa za udowodnione. Sąd I instancji wskazał, iż powód twierdzi, że udzielił pozwanej kilku pożyczek na łączną kwotę 335.000 zł. Celem przekazania pozwanej tych pieniędzy miał być zakup przez nią mieszkania przy ulicy (...). Powód nie zawarł z pozwaną żadnej pisemnej umowy na potwierdzenie tych czynności. Brak jest również pokwitowań przekazania poszczególnych kwot. W tym zakresie powód powołuje się jedynie na zbieżność przelewów na kontach bankowych jego i pozwanej. Z wyciągów z kont bankowych powoda i pozwanej znajdujących się w aktach sprawy karnej toczącej się z oskarżenia prywatnego, które powód wniósł przeciwko pozwanej, wynika, że wypłaty i wpłaty na podobne kwoty miały miejsce na kontach powoda i pozwanej. Ponadto powód na dowód istnienia umowy pożyczki przytacza treść wiadomości SMS, otrzymanych od pozwanej, w których pisze ona o konieczności zwrotu mu długu. Zdaniem powoda pożyczył on pozwanej łącznie 335.000 zł. Środki na udzielenie pozwanej pożyczki powód uzyskał ze sprzedaży nieruchomości przy ul. (...). Jak ma wynikać z zeznań świadka C., która zawarła z powodem umowę sprzedaży rzeczonej nieruchomości, kwota ze sprzedaży nieruchomości miała być przeznaczona na udzielenie pożyczki przez powoda jego koleżance B. Powód twierdził także, iż początkowo pożyczka miała być spłacona przez pozwaną z kredytu zaciągniętego przez nią w celu zakupu mieszkania przy ulicy (...). Okoliczność tą w swoim zeznaniu potwierdzić miała świadek D., która pracowała w banku (...) i uczestniczyła w rozmowie na temat udzielenia kredytu, w której brała udział także pozwana i powód. Zgodnie z treścią zeznań świadka, strony mówiły o jakichś rozliczeniach między sobą. Pozwana nie uzyskała kredytu w banku, w którym świadek D. była zatrudniona. Wobec braku możliwości uzyskania kredytu, pozwana za namową powoda miała spłacić pożyczkę z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. (...). Powód znalazł nabywcę nieruchomości, jednakże transakcja nie doszła do skutku wobec braku możliwości nawiązania kontaktu z pozwaną przez potencjalnego nabywcę .W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na spłatę pożyczki powód wezwał pozwaną do spłaty zobowiązania . Pozwana nie spłaciła kwoty podanej w wezwaniu.  Powód, wobec braku zaspokojenia roszczenia, zawiadomił Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a następnie wniósł prywatny akt oskarżenia, na podstawie którego toczyło się postępowanie karne przed Sądem Okręgowym w W. W trakcie postępowania powód dowiedział się, że nieruchomość położona przy ulicy (...) została zbyta na rzecz E., jak uznał powód, pod pozorem zwolnienia z długu w wysokości 40.000 zł. Zdaniem powoda nieruchomość została zbyta znacznie poniżej jej rzeczywistej wartości, która to jego zdaniem wynosi 400.000 zł, co spowodowało znaczne uszczuplenie majątku pozwanej, a co za tym idzie znacznie ograniczyło możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń od pozwanej przez powoda. E. zbył następnie nieruchomość na rzecz osoby trzeciej.

Oceń zasadność ewentualnej apelacji wnoszonej przez powoda.  Uzasadnij zajęte stanowisko .

 
Kazus: Pożyczka, zasadność roszczenia Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 16:58

W dniu 8 stycznia 2014 roku A. (jako pożyczkodawca) i B. (jako pożyczkobiorca) zawarli umowę pożyczki kwoty 45 800 USD na okres od 8 stycznia 2014 roku.  do 7 stycznia 2015 roku. Mocą powyższej umowy pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu kwoty pożyczki w terminie do 7 stycznia 2015 roku wraz z kwotą należnych odsetek w wysokości 6 % w skali roku naliczonych za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu pożyczki w gotówce do rąk pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty pełnej sumy pożyczki w złotych polskich po kursie wymiany obowiązującym na dzień spłaty pożyczki Pożyczkobiorca potwierdził otrzymanie kwoty pożyczki od pożyczkodawcy. Strony ustaliły, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Po bezskutecznym upływie terminu spłaty pożyczki A. dwukrotnie - pismem z dnia 26 stycznia i 5 lutego 2015 roku wzywał B. do zapłaty kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, jednak pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki. Pozwany w odpowiedzi na pozew przyznał, że nie spłacił pożyczki, jednocześnie powołując się na art. 357 1 k.c. podniósł  zaistnienie okoliczności w postaci nadzwyczajnej zmiany stosunków skutkującej nadmierną trudnością spełnienia świadczenia jednakże ich nie wskazując. Nie stawił się też na rozprawie pomimo zobowiązania  go do obowiązkowego stawiennictwa celem przesłuchania.

Oceń zasadność  roszczenia wskazując na przepisy, kc i kpc które będą miały zastosowanie w niniejszej sprawie.

 


Strona 1 z 28
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl