Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus: Przedawnienie wobec osoby przystępującej do długu Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:42

Kowalski był dłużnikiem Przedsiębiorstwa X z tytułu obowiązku zapłaty ceny za towary kupione w Przedsiębiorstwie X w dniu 1 marca 2008r na potrzeby prowadzonej przez Kowalskiego działalności gosporaczej w umowie postanowiono, że Kowalski zobowiązany będzie do zapłaty ceny w terminie 7 dni od daty faktury. Fakturę datowaną na 5 marca 2008r Kowalski otrzymał w dniu 15 marca 2008r. 
Ponieważ Kowalski ceny nie płacił, Przedsiębiorstwo X zawarło w dniu 1 marca 2009 umowę poręczenia z Malinowskim, w której Malinowski zobowiązał się do zapłaty ceny, gdyby Kowalski nadal tego nie robił. W umowie poręczenia strony uzgodniły, że Malinowski zobowiązany będzie do zapłaty w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapłaty.
Ponieważ Kowalski nadal ceny nie zapłacił, w dniu 1 lutego 2010r Przedsiębiorstwo X pozwało Kowalskiego do sądu, przerywając w ten sposób bieg dwuletniego (art. 554 KC) terminu przedawnienia względem niego.
Nadal jednak Przedsiębiorstwo X nie wzywało Malinowskiego do zapłaty ceny. Zrobiło to dopiero w dniu 1 kwietnia 2010r w odpowiedzi na wezwanie Malinowski podniósł zarzut przedawnienia. Z kolei Przedsiębiorstwo X podniosło 2 argumenty przeciwko zarzutowi przedawnienia; że 1) wszczęcie sporu z Kowalskim przerwało bieg przedawnienia także względem Malinowskiego, skoro Malinowski odpowiada jak współdłużnik solidarny; albo 2) wobec poręczenia bieg terminu przedawnienia nie mógł rozpocząć się przed zawarciem z nim umowy, wobec czego do przedawnienia dojść nie mogło, skoro umowę zawarto w dniu 1 marca 2009r.
Pytania:
1) Kto ma rację Malinowski czy Przedsiębiorstwo X? Odnieś się do każdego z argumentów Malinowskiego i Przedsiębiorstwa X z osobna (aprobująco bądź krytycznie)
2) Kiedy roszczenie Przedsiębiorstwa X względem Kowalskiego stało się wymagalne?

 
Kazus: Zarzuty wobec nabywcy długu Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:28

W dniu 10 stycznia 2012 Malinowski, na podstawie umowy pisemnej zawartej z Kowalskim (wierzyciel-zbywca) kupił wierzytelność, jaką Kowalski miał do Wiśniewskiej (dłużnik), z terminem płatności na dzień 1 marca 2012. Wiśniewska dowiedziała się i przlewie z zawiadomienia pochodzącego od zbywcy, które otrzymała w dniu 1 lutego 2012r. 
W dniu 10 marca 2012 Malinowski zażądał od Wiśniewskiej zapłaty, ta jednak odmówiła podnosząc (i wykazując to  stosownym dokumentem), że w dniu 15 stycznia 2012 Kowalski udzielił jej prolongaty do 1 kwietnia 2012 wobec czego roszczenie nowego wierzyciela jest przedwczesne.
Pytanie: Kto ma rację?
1) Malinowski twierdząc, że Wiśniewska wiąże termin, jaki wynika z pierwotnej umowy,
czy może 2) Wiśniewska, twierdząc, że ma czas do 1 kwietnia 2012 bo prolongata udzielona jej przez Kowalskiego wiąże także Malinowskiego, mimo, że udzielając prolongaty, Kowalski nie był już wierzycielem?

 
Kazus: Zapłata ceny przez dłużnika kupującego Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:19

Kowalski (sprzedawca) i Malinowski (kupujący) zawarli umowę sprzedaży, w której Kowalski zobowiązał Malinowskiego, na co Malinowski się zgodził, do zapłąty ceny za rzecz, sprzedaną na ręce Wiśniewskiej, wobec której Kowalski był dłużnikiem z tytułu zaciągniętej kiedyś od niej pożyczki. Już po zawarciu umowy sprzedaży sąd prawomocnym wyrokiem ustalił, że umowa pożyczki pomiędzy Kowalskim i Wiśniewską była nieważna. Powołując się na to, Malinowski odmówił zapłaty ceny na ręce Wiśniewskiej, wpłacając cenę do depozytu sądowego.
1) Czy Malinowski mógł skutecznie uchylić się od zapłaty ceny na ręce Wiśniewskiej, powołując się na podniesiony przez siebie zarzut?
2) Czy w powyższych okolicznościach dopuszczalne było złożenie ceny do depozytu sądowego?

 
Kazus: Przysąpienie do długu czy skuteczne Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:11

W dniu 1 stycznia 2013 r. Nowak (dłużnik) zawarł z Kowalskim (osoba trzecia) pisemną umowę o przejęcie wymagalnego długu pieniężnego, jaki Nowak miał wobec Wiśniewskiej (wierzyciel). Ani Nowak ani Kowalski nie wsytąpili do Wiśniewskiej o zgodę na przejęcie długu.
W wykonaniu tej umowy Kowalski spłacił Wiśniewskiej dług przejęty od Nowaka; Wiśniewska świadczenie przyjęła.
1) Czy przejęcie przez Wiśniewską świadczenia od Kowalskiego umorzyło zobowiązanie Nowaka wobec Wiśniewskiej? Jeśli tak/nie, to dlaczego?
2) Kowalski - twierdząc, że umowa o przejęcie długu byłą nieważna - zażądał od Wiśniewskiej zwrotu uiszczonych jej kwot. Czy żądanie zwrotu znajduje uzasadnienie w świetle prawa?
3) Czy Kowalski wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela, spełniając świadczenie na rzecz Wiśniewskiej? Jeśli tak/nie, to dlaczego?

 
Kazus: Ślub z nieboszczykiem, czy możliwe? Drukuj Email
Dodany przez moniamaadzia12   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 09:14

Marek B., ciężko chory na nowotwór mózgu, postanowił, że zawrze związek małżeński z Martą S. Termin zawarcia związku małżeńskiego wyznaczono na 13 marca 2015 r. 1 lutego 2015 r. Marek B. powziął wiadomość, że na początku marca będzie musiał wyjechać na operację do szpitala specjalistycznego w Berlinie. W związku z tym 3 wystąpił do sądu o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika w osobie Marzeny B. 15 lutego 2015 r. zezwolenie zostało udzielone i w przeddzień wyjazdu, tj. 1 marca 2015 r., Marek B. udzielił Marzenie B. pełnomocnictwa na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem i wskazał w nim, że małżeństwo ma być zawarte z Martą S. 12 marca 2015 r. o godz. 22 Marek B. zmarł. O jego śmierci nie powiadomiono jednak w tym dniu krewnych zmarłego ani Marty S. 13 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w K. zostało złożone przez Martę S. oraz pełnomocnika Marka B. - Marzenę B. - oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. O godz. 10.00 Martą S. została poinformowana o śmierci Marka B. Pytania: 1. Czy śmierć Marka B. spowodowała wygaśnięcie pełnomocnictwa? 2. Czy doszło do zawarcia związku małżeńskiego?

 
Kazus: Umowa o współpracę - analiza Drukuj Email
Dodany przez cristoforo   
niedziela, 03 kwietnia 2016 19:22

Zamierzacie panstwo zawrzec umowe ze znana firma ELTROLAS ktorej do tej pory sprzedawiscie rozne towary i wspolpraca ukladala sie dosc dobrze . Obecnie otrzymaliscie oferte od tej firmy na sprzedaz przez nich linii technologicznej i nakladek zelaznych. Nakladki beda panstwu potrzebne tylko pod warunkiem sformalizowanej umowy na zakup linii technologicznej
1. czy widzicie panstwo jakies bledy w projekcie umowy przygotowanym przez sprzedajacego, co trzeba koniecznie zmienic co warto negocjowac , co mozna zaakceptowac
2. ktore zapisy sa korzystne dla kupujacego
3. prosze w pkt wypisac wszystkie niedokladnosci umowy.
4.czy prysluguja uprawnienia z rekojmi
UMOWA SPRZEDAZY
zawarta w dn 25/3/1999pomiedzy spolka akcyjna ELKTROLAS  z siedziba w Olsztynie przy ulicy czarnoziemu 12 reprezentowana przez KIEROWNIKA DZIALU POZYSKIWANIA KLIENTA  Jana Balona zwana dalej sprzedajacym a elekrocieplownia Sieksa SA reprezentowana przez czlonkow zarzadu Jana Kowalskiegoi Piotra Wolskiego zwana dalej kupujacym
1. Sprzedajacy zobow. sie dostarczyc kupujacemu 50.000 szt nakladek zelaznych o symbolu GC 1510 w ter. 25/7/1999
2. sprzedajacy zobow. sie dostarczyc sprzedajacemu linie technologiczna do produkcji ciepla  terminie do 25/7/1999
3.Cena sprzedazy towarow okreslonych w pkt 1niniejszej umowy wynosi 50.000 zl. a towarow opisanych w pkt 2 niniejszej umowy 500.000
Cene ta kupujacy zobowiazuje sie uiscic do 15/7/1999 w chwili zawierania umowy kupujacy przekazal sprzedajacemu zaliczke na poczet wynagrodzenia w wysokosci 50.000 zl. ktorej odbioru kupujacy kwituje.
4 Sprzedajacy udziela kupujacemu gwarancji co do jakosci rzeczy sprzedanej i zobow. sie do naprawienia wad fizycznych rzeczy w terminie 6 msc od dostarczenia rzeczy sprzedajacemu . Okres obowiazywania gwarancji wynosi 3 lata od dnia sprzedazy.
5. W celu zabezpieczenia realizacji umowy sprzedajacy dokonyje cesji swoich naleznosci od Jana Kowalskiego zamieszkalegow Czarnej Wodzie 16 z tytulu sprzedanych mu w dn. 04/12/1998r.  kolek zebatych. termin wymagalnosci roszczenia przypada na 04/06/1999r.

 
Kazus: Kradzież wiersza Drukuj Email
Dodany przez arik1980   
wtorek, 22 marca 2016 19:33

Poeta QQQ w trakcie wieczoru w kawiarni ułożył wiersz i zapisał go na serwetce.Nikomu go nie odczytał, jedynie wspomniał znajomym , że właśnie stworzył nowy wiersz.Jego kolege , literat YYY , korzystając z nieuwagi poety , potajemnie skopiował ten wiersz i kilka tyggodni później wygłosił go publicznie na swoim swotkaniu autorskim, nie mowiąc nic o jego autorstwie : także nie opublikował go.Czy doszło do naruszenia prawa ?

(prawna ocena stanu faktycznego-dopasowanie stosownych przepisów prawa-ewentualne środki prawne lub sankcje karne)/.?

 
Kazus: Prawo rolne (dziedziczenie, podatek) Drukuj Email
Dodany przez tyyszka   
wtorek, 02 lutego 2016 19:13

 
Kazus: Umowa najmu Drukuj Email
Dodany przez luna_33   
poniedziałek, 01 lutego 2016 23:31

Powódka (P) - PUH "X" Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie oraz pozwany (S) – Spółdzielnia Pracy w z siedzibą w Warszawie zawarły dnia 5 lutego 2015 r. pisemną umowę określoną jako "porozumienie", na mocy której między stronami w krótkim czasie miała być zawarta umowa najmu z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2016 r. Przedmiotem najmu miał być lokal biurowy będący w posiadaniu powódki. Strony w „porozumieniu” przewidziały czynsz w wysokości 50 zł. Za 1 m2. Nie został jednak w „porozumieniu” określony termin do zawarcia właściwej umowy. Ponieważ pozwany (S) nie reagował na wezwania do stawienia się i zawarcia umowy, dnia 1 marca 2015 r. powódka (P) wyznaczyła mu termin na zawarcie umowy do dnia 15 maja 2015 r. grożąc, iż po bezskutecznym upływie tego terminu skieruje sprawę na drogę sądową. Wezwanie powódki (P) pozostało bez odpowiedzi. W końcu więc powódka (P) wniosła dnia 16 maja 2015 r. pozew o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli o zawarciu od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. umowy najmu przedmiotowego lokalu ze stawką czynszu miesięcznego płatnego z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca, w kwocie 50 zł za 1 m2 powierzchni.

Czy powódka (P) może domagać się zawarcia umowy najmu od pozwanego (S)?

 
Kazus: Klauzula wykonalności na rzecz następcy prawnego Drukuj Email
Dodany przez polika92   
czwartek, 21 stycznia 2016 20:00

prowadząc spółkę cywilną z Janem Kowalskim uzyskaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko naszemu dłużnikowi. Jako powód podani są na tytule Jan Kowalski i Jan Nowak.
W listopadzie przekształciliśmy spółkę na podstawie art. 26par.4 k.s.h. w spółkę jawną. Czy składając sprawę do komornika musimy uzyskać nową klauzulę ? Czy przepisy art. 788kpc odnoszą się do naszej sytuacji.

 
Kazus: Czy można przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu we własność Drukuj Email
Dodany przez AdaNadolna   
czwartek, 21 stycznia 2016 18:39

Pan Robert N. posiada garaż w spółdzielni mieszkaniowej „Jaroty” do którego ma spółdzielcze własnościowe prawo. W 2014 roku postanowił on przekształcić swoje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu w prawo własności. Jednak na podstawie rozmów z rodziną wycofał się z tego pomysłu, gdyż usłyszał że nie może tego zrobić z dwóch powodów: nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej oraz nie można przekształcić spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, dlatego że nie jest to lokal mieszkalny. Czy rodzina mała rację?

Pytania pomocnicze: Czy można przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu we własność? Kto może tego dokonać? Czy garaż może być przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa? Jak wygląda procedura przekształcenia? Jakie są korzyści z przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa na własność?

 
Kazus: Środki odwoławcze Drukuj Email
Dodany przez mia   
piątek, 15 stycznia 2016 17:03

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w W oddalił wniosek o zabezpieczenie objętego pozwem wniesionym przeciwko B Sp. z o.o. w W. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że powód uprawdopodobnił istnienie roszczenia, aczkolwiek nie uprawdopodobnił istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Sąd Okręgowy zważył, że zmniejszenie wartości majątku pozwanego, w szczególności wobec ogólnego kryzysu gospodarczego, nie świadczy jeszcze o istnieniu ryzyka niezaspokojenia roszczenia powoda. Wskazał, iż jak wynika z samych twierdzeń strony powodowej pozwany podejmuje działania naprawcze. Nie zostało także wykazane aby pozwana spółka nie realizowała swoich zobowiązań. Pozwany też w dalszym ciągu dysponuje aktywami przewyższającymi wartość  kwoty dochodzonej w pozwie.

Wskaż jaki środek odwoławczy przysługiwałby  powodowi. Oceń i uzasadnij zasadność jego wniesienia.

 


Strona 1 z 28
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl